Tryb działania
Wersja z: 2016-11-03 10:13:19. Zapisał: Konrad Kałwak

Dyrektor Szkoły kieruje działalnością Szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz. W dziale „Przedmiot działalności i kompetencje” określono podstawowe kategorie spraw, w których prowadzi się postępowanie kończące się wydaniem decyzji administracyjnej. W pozostałych sprawach Dyrektor wydaje zarządzenia wewnętrzne.

Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. Regulamin Rady Pedagogicznej dostępny w dziale Organizacja → Rada pedagogiczna.

Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły lub placówki, organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki. Rada Rodziców podejmuje decyzje w formie uchwał. Regulamin Rady Rodziców dostępny w dziale Organizacja → Rada rodziców.


Szukaj

Licznik odwiedzin

Odsłon : 63212

Zalogowanych on-line

Naszą witrynę przegląda teraz 18 gości 
Biuletyn Informacji Publicznej, Copyright by Robert Zynkowski 2011. e-mail